alert(origin)Test

Tai Nguyen 28-03-2021 1 lượt thi 78 lượt xem

In đề 60 phút 3 câu hỏiMô tả:

alert(origin)TestTags: test


Nội dung


Câu hỏi 1:

Test

Test<script>alert(origin)</script>Test

Test<script>alert(origin)</script>Test

Test<script>alert(origin)</script>Test

Test<script>alert(origin)</script>Test


Câu hỏi 2:

<img src=x onerror=aler(origin)>

<img src=x onerror=aler(origin)>

<img src=x onerror=aler(origin)>

<img src=x onerror=aler(origin)>

<img src=x onerror=aler(origin)>


Câu hỏi 3:

<img src=x onerror=alert(origin)>

<img src=x onerror=alert(origin)>

<img src=x onerror=alert(origin)>

<img src=x onerror=alert(origin)>

<img src=x onerror=alert(origin)>


Đề thi liên quan
Tài liệu hay