Kiểm tra Thường Xuyên PhầnTích phân

Hau Van 23-02-2021 85 lượt thi 952 lượt xem

In đề 30 phút 15 câu hỏi

Tags: 15


Nội dung


Câu hỏi 1:

Biết tích phân 01f(x)dx=3 và 01g(x)dx=-4. Khi đó 01f(x)+g(x)dx bằng:

-7

7

-1

1


Câu hỏi 2:

Khẳng định nào trong các khẳng định sau đúng với mọi hàm f, g  liên tục trên K và a, b  là các số bất kỳ thuộc K?

abf(x)+2g(x)dx=abf(x)dx+2abg(x)dx

abf(x)g(x)dx=abf(x)dxabg(x)d

abf(x).g(x)dx=abf(x)dx.abg(x)dx

abf2(x)dx=abf(x)dx2


Câu hỏi 3:

Cho 01f(x)dx=-1 và 03f(x)dx=5. Tính 13f(x)dx?

1

4

6

5


Câu hỏi 4:

Với a, b là các số thực. Giá trị tích phân 0b3x2-2ax-1dx bằng:

b3-b2a-b

b3+b2a+b

b3-ba2-b

3b3-2ab-1


Câu hỏi 5:

Giá trị của tích phân 0π2sinxdx bằng

0

1

-1

π2


Câu hỏi 6:

Kết quả tích phân 1212x+3dx là: 

12ln35

ln75

12ln75

2ln75


Câu hỏi 7:

Cho tích phân13x+3(x+1)(x+2)dx=aln2+bln3+cln5, với a, b, c là các số nguyên. Giá trị của a + b + c bằng:

0

2

3

1


Câu hỏi 8:

Biết rằng 01x.ex2+2dx=a2(eb-ec), với a, b, c la các số nguyên. Giá trị của a + b + c bằng:

4

5

6

7


Câu hỏi 9:

Cho tích phân 16551xx+9dx=aln2+bln5+ cln11, với a, b, c là các hữu tỉ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

a + b = 3c

a - b = -3c

a - b = - c

a + b = c


Câu hỏi 10:

Cho tích phân π3π2sinxcosx + 2dx=aln5+bln2, với a, b là các số nguyên. Nếu đặt u = cosx + 2 thì mệnh đề nào dưới đây là đúng?

2a + b = 0

a - 2b = 0

2a - b = 0

a + 2b = 0


Câu hỏi 11:

Biết 2e1xlnxdx=a+bln(ln2), với a, b là các số nguyên dương. Tính S=a2+b2+6?

6

8

10

12


Câu hỏi 12:

Cho tích phân: I=0π2(x+1)cosxdx. Nếu đặt u=x+1dv=cosxdxthì tích phân trên bằng: 

I=x+1sinx0π2-0π2sinxdx

I=-x+1sinx0π2+0π2sinxdx

I=x+1sinx0π2-0π2x22+xsinxdx

I=-x+1sinx0π2-0π2sinxdx


Câu hỏi 13:

Biết 1e2x+1.lnxdx=ea+b2, với a, b là các số nguyên. Tích a.b bằng:

5

6

-6

4


Câu hỏi 14:

Biết tích phân 01x.e3xdx=a.e3+b9, với a, b là các số nguyên. Tính P = a2 + b2?

5

17

4

3


Câu hỏi 15:

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm và liên tục trên [0; 1] thỏa mãn f(1) = 0 và 01x2f(x)dx=13. Đặt u=f(x)dv=x2, tính 01x3f'(x)dx?

-3

-1

1

3


Đề thi liên quan
Tài liệu hay