Đề trắc nghiệm IQ quốc tế

Trần Khánh Linh 15-11-2020 586 lượt thi 2439 lượt xem

In đề 10 phút 10 câu hỏi

Tags: Chuẩn quốc tế Cho người trên 16 tuổi


Nội dung


Câu hỏi 1:

1. Điền số vào dấu chấm hỏi: 1, 2, 4, 8, 16, ?

A. 32

B. 28

C. 40


Câu hỏi 2:

2. Điền vào dấu ba chấm: "Tre già ... mọc."

A. măng

B. ngô

C. trúc


Câu hỏi 3:

3. Hiện nay bạn 10 tuổi, 8 năm nữa bạn sẽ gấp đôi tuổi em ruột bạn bây giờ, hỏi bây giờ em bạn bao nhiêu tuổi?

A. 8

B. 9

C. 10

Không phải các đáp án trên


Câu hỏi 4:

4. Một sản phẩm được hạ giá 40%, hỏi sản phẩm đó phải tăng lên bao nhiêu phần trăm để trở về với giá ban đầu?

A. 40%

B. 53,3%

C. 66,66667%


Câu hỏi 5:

5. 8 người sơn được 3 cái nhà trong 6 giờ. Hỏi với 12 người sẽ sơn được bao nhiêu cái nhà trong 12 giờ?

A. 3 cái

B. 5 cái

C. 7 cái


Câu hỏi 6:

6. Điền số vào dấu chấm hỏi: 4312, 5420, 6530, 7642, ?

A. 3232

B. 8756

C. 9647


Câu hỏi 7:

7. Bạn cho biết cái nào sau đây không cùng loại: Mặt Trời, Trái Đất, sao Chổi, Mặt Trăng, ngôi sao, sao Hỏa

A. Trái Đất

B. Mặt Trời

C. Mặt Trăng


Câu hỏi 8:

8. Bạn có 84 quả táo đựng trong 12 giỏ, nếu muốn ăn 1/3 số táo trong mỗi giỏ thì bạn cần ít nhất bao nhiêu lần cắn, biết rằng mỗi lần bạn cắn được 1/3 của 1/2 quả táo.

A. 108 lần

B. 225 lần

C. 196 lần


Câu hỏi 9:

9. Một con sóc nhảy theo một giỏ hạt dẻ nằm trên tay bạn. Giả sử rằng cứ mỗi cú nhảy con sóc tiến được 30cm, mỗi bước bạn đi là 20cm. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu bước nhảy để con sóc lấy được hạt dẻ nếu khoảng cách giữa bạn và con sóc lúc đầu là 1,8m và cứ sau một bước nhảy của con sóc thì bạn mới tiến một bước.

A. 16 bước nhảy

B. 6 bước nhảy

C. 17 bước nhảy


Câu hỏi 10:

10. Sắp xếp các chữ cái: "HÙCYẬNUC" bạn được tên:

A. 1 bài hát

B. 1 bài thơ

C. 1 nhà thơ


Đề thi liên quanTài liệu hay