Đề thi minh hoạ THPT Quốc Gia 2020 lần 2 môn Toán có đáp án

Cao Biển 06-07-2020 15 lượt thi 268 lượt xem

In đề 90 phút 50 câu hỏiMô tả:

Đề thi minh họa môn Toán năm 2020 vừa được khotracnghiem.vn sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo, nhằm giúp học sinh khối 12 xác định đúng những nội dung môn Toán cần ôn tập .Đề thi gồm có 50 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút.Tags: Thpt quốc gia Toán


Nội dung


Câu hỏi 1:

Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm 10 học sinh?

C102

A102

102

210


Câu hỏi 2:

Cho cấp số cộng (un) với u1 = 3 và u2 = 9. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

6

3

12

-6


Câu hỏi 3:

Nghiệm của phương trình 3x-1=27 là

X = 4

X = 3

X = 2

X = 1


Câu hỏi 4:

Thể tích của khối lập phương cạnh 2 bằng 

6

8

4

2


Câu hỏi 5:

Tập xác định của hàm số Y = log2x là 

[ 0;+)

(-;+)

( 0;+)

[ 2;+)


Câu hỏi 6:

Hàm số F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên khoảng K nếu

F'(x)=-f(x), xK.

F'(x)=f(x),xK. 

f'(x)=F(x),xK. 

f'(x)=-F(x),xK. 


Câu hỏi 7:

Cho khối chóp có diện tích đáy  B = 3 và chiều cao h = 4 . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

6

12

36

4


Câu hỏi 8:

Cho khối nón có chiều cao h=3 và bán kính đáy r=4 . Thể tích của khối nón đã cho bằng

16π

48π

16π

4π


Câu hỏi 9:

Cho mặt cầu có bán kính R=2. Diện tích của mặt cầu đã cho bằng

32π3

8π

16π

4π


Câu hỏi 10:

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

(-;-1)

(0;1)

(-1;0)

(-;0)


Câu hỏi 11:

Với a là hai số thực dương tùy ý, log2(a3) bằng

32log2a

13log2a

3+log2a

3 log2 a


Câu hỏi 12:

Diện tích xung quanh của hình trụ có độ dài đường sinh l và bán kính đáy r bằng

4πrl

πrl

13πrl

2πrl


Câu hỏi 13:

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đạt cực đại tại

x=-2

x=2

x=1

x=-1


Câu hỏi 14:

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

y = x3 - 3x

y=-x3+3x

y=x4-2x2

y=-x4+2x2


Câu hỏi 15:

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=x-2x+1 là

y=-2

y=1

x=-1

x=2


Câu hỏi 16:

Tập nghiệm của bất phương trình logx1 là

(10;+)

(0;+)

[10;+)

(-;10)


Câu hỏi 17:

Cho hàm số bậc bốn y=f(x) có đồ thị trong hình bên. Số nghiệm của phương trình f(x)=-1

3

2

1

4


Câu hỏi 18:

Nếu 01f(x)dx=4 thì 212f(x)dx bằng 

16

4

2

8


Câu hỏi 19:

Số phức liên hợp của số phức z=2+i là

z=-2+i

z=-2-i

z=2-i

z=2+i


Câu hỏi 20:

Cho hai số phức z1=2+i z2=1+3i. Phần thực của số phức  z1+ z2 bằng

1

3

4

-2


Câu hỏi 21:

Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức z=-1+2i là điểm nào dưới đây?

Q(1;2)

P(-1;2)

N(1;-2)

M(-1;-2)


Câu hỏi 22:

Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm M(2;1;-1) trên mặt phẳng (Ozx) có tọa độ là

(0;1;0)

(2;1;0)

(0;1;-1)

(2;0;-1)


Câu hỏi 23:

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S):(x-2)2+(y+4)2+(z-1)2=9. Tâm của S có tọa độ là

(-2;4;-1)

(2;-4;1)

(2;4;1)

(-2;-4;-1)


Câu hỏi 24:

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P):2x+3y+z+2=0. Véctơ nào dưới đây là một véctơ pháp tuyến của (P) ?

n¯3(2;3;2)

n¯1(2;3;0)

n¯2(2;3;1)

n¯4(2;0;3)


Câu hỏi 25:

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d:x-12=y-23=z+1-1. Điểm nào sau đây thuộc d ?

P(1;2;-1)

M(-1;-2;1)

N(2;3;-1)

Q(-2;-3;1)


Câu hỏi 26:

Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , SA=a2, tam giác ABC vuông cân tại BAC = 2a (minh họa nhứ hình bên). Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng

30o

45o

60o

90o


Câu hỏi 27:

Cho hàm số f(x) có bảng xét dấu của f'(x) như sau:

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

3

0

2

1


Câu hỏi 28:

Giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x)=x4-10x2+2 trên đoạn [-1;2] bằng

2

-23

-22

-7


Câu hỏi 29:

Xét số thực a và b thỏa mãn log33a.9b=log93. Mệnh đề nào dưới đây đúng

a+2b=2

4a+2b=1

4ab=1

2a+4b=1


Câu hỏi 30:

Số giao điểm của đồ thị hàm số y=x3-3x+1 và trục hoành là

3

0

2

1


Câu hỏi 31:

Tập nghiệm của bất phương trình 9x+2.3-3>0

[0;+)

(0;+)

(1;+)

[1;+)


Câu hỏi 32:

Trong không gian, cho tam giác ABC vuông tại A , AB=a và AC=2a. Khi quay tam giác ABC quanh cạnh góc vuông AB thì đường gấp khúc ACB tạo thành một hình nón. Diện tích xung quanh hình nón đó bằng

5πa2

5πa2

25πa2

10πa2


Câu hỏi 33:

Xét 02xex2dx, nếu đặt u=x2 thì 02xex2dx bằng

202eudu

204eudu

1202eudu

1204eudu


Câu hỏi 34:

Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường y=2x2, y=-1x=0x=1 được tính bởi công thức nào sau đây?

S=π01(2x2+1)dx

S=01(2x2-1)dx

S=012x2+12dx 

S=01(2x2+1)dx


Câu hỏi 35:

Cho hai số phức z1=3-i và z1=-1+i. Phần ảo của số phức z1z2 bằng

4

4i

-1

-i


Câu hỏi 36:

Gọi z0 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình z2-2z+5=0. Môđun của số phức z0+i bằng

2

2

10

10


Câu hỏi 37:

Trong không gian Oxyz, cho điểm M ( 2;1;0) và đường thẳng :x-31=y-14=z+1-2. Mặt phẳng đi qua M và vuông góc với  có phương trình là

3x+y-z-7=0

x+4y-2z+6=0

x+4y-2z-6=0

3x+y-z+7=0


Câu hỏi 38:

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm M (1;0;1) và (3;2; 1). Đường thẳng MN có phương trình tham số là

x=1+2ty=2t      z=1+t 

x=1+ty=t      z=1+t 

x=1-ty=t      z=1+t 

x=1+ty=t      z=1-t 


Câu hỏi 39:

Có 6 chiếc ghế được kê thành một hàng ngang. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh, gồm 3 học sinh lớp A , 2 học sinh lớp B và 1 học sinh lớp C , ngồi và hàng ghế đó, sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh. Xác suất để học sinh lớp C chỉ ngồi cạnh học sinh lớp B bằng

16

320

215

15


Câu hỏi 40:

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A , AB = 2a, AC = 4a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a (hình minh họa). Gọi M là trung điểm của AB . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SMBC bằng

2a3

6a3

3a3

a2


Câu hỏi 41:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số f(x)=13x3+mx2+4x+3 đồng biến trên R .

5

4

3

2


Câu hỏi 42:

Để quảng bá cho sản phẩm A, một công ty dự định tổ chức quảng cáo theo hình thức quảng cáo trên truyền hình. Nghiên cứu của công ty cho thấy: nếu sau n lần quảng cáo được phát thì tỉ lệ người xem quảng cáo đó mua sản phẩm A tuân theo công thứcP(n)=11+49e-0,015n . Hỏi cần phát ít nhất bao nhiêu lần quảng cáo để tỉ lệ người xem mua sản phẩm đạt trên 30%?

202

203

206

207


Câu hỏi 43:

Cho hàm số f(x)=ax+1bx+c(a,b,cR) có bảng biến thiên như sau:

Trong các số a, b và c có bao nhiêu số dương ?

2

3

1

0


Câu hỏi 44:

Cho hình trụ có chiều cao bằng 6a. Biết rằng khi cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 3a, thiết diện thu được là một hình vuông. Thể tích của khối trụ được giới hạn bởi hình trụ đã cho bằng.

216πa3

150πa3

54πa3

108πa3


Câu hỏi 45:

Cho hàm sốf(x)  f(0)=0 và f(x)=cosxcos22x,R. Khi đó 0πf(x)dx bằng

1042225

208225

242225

149225


Câu hỏi 46:

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm thuộc đoạn 0;5π2 của phương trình f(sinx)=1 là

 

7

4

5

6


Câu hỏi 47:

Xét các số thực dương a, b, x, y thoả mãn a>1, b>1 và ax=by=ab. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=x+2y thuộc tập hợp nào dưới đây?

(1;2)

[2;52)

[3;4)

[52;3)


Câu hỏi 48:

Cho hàm số f(x)=x+mx+1 (m là tham số thực). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m sao cho max[0;1]f(x)+min[0;1]f(x)=2. Số phần tử của S là

6

2

1

4


Câu hỏi 49:

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có chiều cao bằng 8 và diện tích đáy bằng 9. Gọi M,N P,Q lần lượt là tâm của các mặt bên ABB'A', BCC'B', CDD'C'  DAA'D'. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A,B,C,D,M,N,P  Q bằng

27

30

18

36


Câu hỏi 50:

Có bao nhiêu số nguyên x sao cho tồn tại số thực y thỏa mãn log3x+y=log4x2+y2?

3

2

1

Vô số


Đề thi liên quan


Thi thử bài thi toán logic IQu

IQ logic toán IQ toán logic


Xuân Chính 01/07/2020 10 phút

101 lượt thi 540 lượt xemTài liệu hay