Bài thi Tiếng Anh cho học sinh lớp 6

Linh Chu Gia 10-04-2021 114 lượt thi 784 lượt xem

In đề 35 phút 14 câu hỏi

Tags: Tiếng Anh Lớp 6 test


Nội dung


Câu hỏi 1:

5. - "_________________class are you in?" - "Class 6B."

A. Which

B. Where

C. When

D. Whose


Câu hỏi 2:

2. This Saturday we_________________to the Art Museum.

A. to spend

B. spends

C. spending

D. spent


Câu hỏi 3:

3 .How_____ oil is there in the bottle?

A. many

B.much

 C. old 

D. often


Câu hỏi 4:

4. __________________________?

I’m in grade 7.

A. How old are you?

B. What grade are you in?

C. Which grade are you in?

D. You are in grade 6 ?


Câu hỏi 5:

4. __________________________?

I’m in grade 7.

A. How old are you?

B. What grade are you in?

C. Which grade are you in?

D. You are in grade 6 ?


Câu hỏi 6:

6. There are _____________ in my school.

A. three hundred students

B. three hundreds students

C. three hundred students

D. three hundred student


Câu hỏi 7:

Question 7: She is tall_____ slim.

A. but   

B. and

C. so

D. because


Câu hỏi 8:

8. Do you like pop and ballad? ________________.

A. No, I don’t like it

B. Yes, I am

C. Yes, I do

D. No, I don’t have it


Câu hỏi 9:

9. Which word has two syllables?

A. drugstore    

B. bakery     

 C. history   

   D. Saturday


Câu hỏi 10:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: Many/ family/ often/ go/ swim/ summer.

A. Many families often go swimming at the summer.

B. Many families go often swimming in the summer.

C. Many family often go swimming in the summer.

D. Many families often go swimming in the summer.


Câu hỏi 11:

Question 2 : It/ hot/ summer

A. These are hot in the summer.

B. It is hot in the summer.

C. That is hot in the summer.

D. It is hot on summer.


Câu hỏi 12:

Question 3 : playing/ with/ Ba/ now/ his/ is/ volleyball/ friends.

A. Ba is playing friends with his volleyball now.

B. His Ba with friends is playing volleyball now.

C. Ba with his friends is playing volleyball now.

D. Ba is playing volleyball with his friends now.


Câu hỏi 13:

Question 4 : It/ oldest/ building/ world.

A. It are the oldest building in the world.

B. It is the oldest building of the world.

C. It is the most oldest building in the world.

D. It is the oldest building in the world.


Câu hỏi 14:

Question 5: John/ come/ London/./ He/ British.

A. John comes to London. He is British.

B. John comes from London. He is British.

C. John come from London. He is British.

D. John is going to come from London. He is British.


Đề thi liên quan


Bài tập trắc nghiệm s,es có lời giải

tiếng anh s và es


Nghiêm Đình Mừng 01/07/2020 50 phút

311 lượt thi 4,221 lượt xem


Bài tập trắc nghiệm ed có lời giải

học tiếng anh


Nghiêm Đình Mừng 02/07/2020 30 phút

113 lượt thi 1,186 lượt xem


Tài liệu hay